درخواست نمایندگی شفابخش طب

شرایط اعطای نمایندگی

  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم
  • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا تخصص ها و دوره های مرتبط با فعالیت