ارده سبوس دار400گرمی

۷۷,۰۰۰ تومان

برگهای کنجد لعاب زا می باشد و نرم کننده و محلل است دم کرده ن برای ردشد موی سر نافع است دم کرده گیاه کامل مدر است.