ارده سبوس دار400گرمی

۹۸,۰۰۰ تومان

برگهای کنجد لعاب زا می باشد و نرم کننده و محلل است دم کرده ن برای ردشد موی سر نافع است دم کرده گیاه کامل مدر است.