بارهنگ

۵۰,۰۰۰ تومان

بارهنگ علف چندساله با توزیع جهانی است که در حدود 250 گونه وجود دارد که به طور گسترده توزیع شده اند

و خیلی خوب رشد می کنند تولید عمده آن 13000 تا 15،000 دانه است و گزارش شده است

که دانه ها تا 60 سال در خاک باقی خواهند بارهنگ 2،500 تا 10،000 دانه تولید می کند