جامع رضوی(تک قرصی)

۱۸,۰۰۰ تومان

مفید برای کلیه بیماریها

سرفه.سرماخوردگی.

سنگ کلیه.سنگ صفرا

مفید برای طحال..پهلودرد

ضدعفونت

مفیدبرای ترمیم زخم به همراه عسل