جامع رضوی (سه قرصی)

۴۰,۰۰۰ تومان

مفید برای

سرفه.سرماخوردگی.

سنگ کلیه.سنگ صفرا

مفید برای طحال..پهلودرد

ضدعفونت

مفیدبرای ترمیم زخم به همراه عسل