حب معده

۲۰,۰۰۰ تومان

📌خواص حب معده
بلغم‌بر،رفع رطوبت معده،
رفع رفلکس وترش کردگی،رفع رودل
رفع اسهال بلغمی،رفع تهوع واستفراغ ومسمومیت،چربی سوز
گرم کننده مزاج .گرم کننده رحم.رفع حبس پریود،رفع کیست رحم،رفع خلط گلو

🚫ممنوعیت دربارداری‌ودرزنانی که کیست سینه دارند