حب معده

۲۸,۰۰۰ تومان

?خواص حب معده
بلغم‌بر،رفع رطوبت معده،
رفع رفلکس وترش کردگی،رفع رودل
رفع اسهال بلغمی،رفع تهوع واستفراغ ومسمومیت،چربی سوز
گرم کننده مزاج .گرم کننده رحم.رفع حبس پریود،رفع کیست رحم،رفع خلط گلو

?ممنوعیت دربارداری‌ودرزنانی که کیست سینه دارند