کمک درمان گیاهی استخوانساز

۳۰,۰۰۰ تومان

?تقویت استخوانها
?درمان پوکی استخوان
?رشد وترمیم استخوانها ومفاصل
?جوش خوردن سریع استخوانها درموارد شکستگی