کمک درمان گیاهی طریفل

۳۰,۰۰۰ تومان

خواص طریفل
رفع
بیماری های سخت مانند رماتیسم و رطوبت بدن
و ترشح آب بینی و زیاد بودن آب دهان و تعریق زائد و تکرر ادرار 
تعدیل غلبه ی بلغم
ترکیبی از هلیله بلیله آمله و عسل