داروی قند1(عدس الملک)

۱۷,۰۰۰ تومان

تنظیم قند مورد نیاز بدن
کمک به رفع مشکل دیابت
گرم کننده کلیه وکمک به سوخت وساز بهتر
وجذب قند دراندازه مفید برای بدن