سرمه نشادر

۲۲,۰۰۰ تومان

ابوعتاب و حسین فرزندان بسام نقل میکنند که برای ما روایت کرده محمد بن خلف از عمر بن ثویه از پدرش و او از امام صادق (ع):