مرکب 3(اسارون)

۳۲,۰۰۰ تومان

رفع مشکلات مثانه وپروستات
رفع سنگ کلیه ومثانه
تعدیل غلبه بلغم
رفع رطوبت بدن
رفع سردی معده