معجون حنا(پوستی مالیدنی)

۱۴,۰۰۰ تومان

لایه بردار ورفع لک ازبدن
درمورد صورت بهتراست که استفاده نشود یادرمدت زمان کوتاه 3تا5دقیقه ای استفاده شود