عطر گل بادرنجبویه

۷۵,۰۰۰ تومان

عطر گل بادرنجبویه:برداشت این گیاه معمولا در اواخر اردیبهشت، قبل از ظهور گل ها انجام می شود.

برگ ها و سرشاخه ها پس از برداشت، در جریان هوا  قرار می گیرند تا به سرعت خشک شوند

و پس از آن در محل تاریک و خشک نگهداری می گردند.