درمان رگ به رگ شدن

مالیدن روغن زیتون يا سياه دانه به محل درد و بعد از نیم ساعت به حمام رفته و در زیر آب گرم به مدت ۵ دقیقه ماساژ آرام داده شود.
پرهیزات در مدت درمان:
سردیجات و موادغذایی بلغم زا.

مرصاد
مهر 1, 1398