ماسک صورت (زغالی)

۵۰,۰۰۰ تومان

اسک زغال را روی صورت خود بگذارید .مقدار یک چهارم مقدار ماسک را در یک کاسه کوچک ریخته

و با یک برس تمیز آنرا بطور مساوی روی صورت خود بکشید.

شما میتوانیدماسک را روی همه صورت خود و یا فقط  در نقاطی که توسط حشرات آسیب دیده و یا  نقاطی که اکنه وجود دارد

و یا پوست سیاه است و نیز در ناحیه (بین بینی و پیشانی خود) قرار دهید.