کنترل فشارخون با ترکیب فوق العاده عسل وسیاهدانه

فشارخون به دوبخش فشارخون سرد وفشارخون گرم تقسیم میشود
درفشار خون سرد بلغم خون زیاددمیشود که میتوان با
پیاده روی…
ماساژ..
ایجاد تعرق
بلغم را دفع کرد وفشار را پایین آورد
درفشار خون گرم دم خون بالاهست ک درمان آن حجامت درسه مرحله هست
درطب جدید با قرص فشارخون وآسپرین درمان لحظه ای صورت میگیرد به صورت انبساط عروق و رقیق کردن خون..
درطب سنتی ترکیبی که برای هردو فشارخون موثر است ترکیب عسل وسیاهدانه هست که هم انبساط دهنده عروق وهم رقیق کننده خون است
به صورت هرشش ساعت یکبار..
سه واحد عسل یک واحد سیاهدانه راترکیب وهربار یک قاشق مرباخوری بخورند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.