جلوگیری ازسکته باکیوی

اگر میخواهید سکتہ نکنید ،ڪیوی بخورید..

ڪیوے درست مانند قرص آسپرین عمل میکند و موجب رقیق شدن خون شده و از تنگ شدن عروق خونے و بروز سکتہ جلوگیرے میڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.