درمان بانیش زنبور

آیامیدانید⁉️

نیش زنبور دربدن پادتنی میسازد که در برابربیماریهایی ازقبیل

رماتیسم
آلرژی بهارہ
بیماریهای ریوی
دردهای سرداستخوانی

بدن را دربرابر این بیماریهاواکسینه میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.