خواص آبلیموتازه وجوانه گندم

اگر ورزش نمی ڪنید آبلیمو تازه را با جوانه گندم مخلوط ڪرده و هر شـب میل نماییـد

با اینڪار چربی های شڪم از بین رفته و بدنتان نیز از سموم پاڪسـازی می شـود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.