خواص فلفل

فلفل بخورید:

فلفل سوخت وسازبدن شماراسریع کرده وبه شماکمک می‌کندتازودترانرژی غذاهایی که می‌خوریدرابسوزانید

مزه‌ی غذاهایتان راهم خیلی بهترمی‌کندپس به خوردن متعادل آن روی بیاورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.