درمان ورم کبدوطحال

نسخہ جالینوس براے ورم ڪبد و طحال :

جوشانده ریشہ ڪبر + سرڪہ انگبین

انجیر شبـے ۷ عدد در سرڪہ سیب خیسانده هر روز صبح بخورید.

ریشہ ڪاسنے
ریوند چینے
تخم ڪشوث
گل سرخ
شیره تخم خیار
خربزه
ڪدو
هندوانہ
ڪشمش
ریشہ شیرین بیان
شاه تره
پر سیاوشان
گل گاوزبان از هر کدام ۵۰ گرم جوشانده به مدت ۴۰ روز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.