درمان سنگ کیسه صفرا

درمان سنگ ڪیسہ صفرا

این بیمارے اصلا نیازے به عمل ندارد ؛ به شرطے ڪہ موارد زیر را به دقت ۶ ماه رعایت کنید:

سرڪہ انگبین

دو لیوان عسل
دو لیوان عرق نعنا
یڪ لیوان سرڪہ انگور یا سیب طبیعے

از این ترڪیب۱/۳ استڪان ریختہ الباقے را آب بریزید روزے ۳استڪان میل ڪنید «هر ۸ ساعت» تا یڪماه سپس شبے یڪ لیوان طبق دستور میل شود.

اگر بعد از گذشت ۴ماه مشڪل حل نشد از ترڪیب:

۲ واحد زردچوبہ
۵ واحد روغن زیتون

روزے یڪ قاشق مرباخورے هم به مورد بالا اضافہ ڪنید.

توجہ خیلے مهم:
با مصرف داروهاے بالا سنگ ڪیسہ صفرا خورد میشود و بعد دفع میگردد. این بدان معنے است ڪہ اگر طے این مدت سونو انجام دادید و به شما گفتند سنگ زیاد شده نگران نباشید این یعنے دارو اثر ڪرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.