خواص آب شاتوت

آب شاتوت براے افرادے ڪہ زیاد دچار التهاب دهان و زبان مے شوند و آفت دهان مے زنند مفید است.

آب شاتوت را بگیرید و غرغره ڪنید تا این حالت رفع شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.