خواص کاهو

اگر شب ها دیروقت گرسنہ شدید ڪاهو بخورید.

ڪاهو داراے ماده آرام بخش لاڪتوڪاریوم هست کہ باعث میشود ڪہ خواب راحت و سریعے داشتہ باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.