درمان صدادرگوش

صدای شرشر در گوش

درمان گوشی که صدای شر شر آب می دهد.
الف) روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
ب) غذای گرم شبانگاه ( بادام روزی ۱۴ عدد)
ج) عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو +۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
د) استشمام عطر گرم موقع خواب (۴۰ شب)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.