غبغب ازدیدگاه طب سنتی

غبغب از دیدگاه طب سنتی

در طب سنتے، رفع چربے غبغب درمان دارویے ندارد، بلڪہ توصیہ بر ریاضت است. ریاضت بہ گفتہ حڪماے طب سنتے یعنے ‏ورزش و بهترین ورزش هم پیاده روے است.‏
‏ ‏
مصرف ڪمتر غذاهایے ڪہ باعث تجمع چربے در ناحیہ غبغب میشوند مثل برنج نیز توصیہ شده است. افرادے ڪہ از نظر ‏ژنتیڪے زمینہ ابتلا بہ غبغب را دارند، بهتر است یا برنج نخورند یا برنج سبوس دار میل ڪنند، زیرا سبوس جلوے تجمع چربے در ‏ناحیہ غبغب را مےگیرد.‏
‏ ‏
ابن سینا نیز براے رفع چربے غبغب، حمام خشڪ را توصیہ ڪرده است ڪہ امروزه از آن بہ سونا تعبیر میشود.‏
‏ ‏
سوناے خشڪ بہ شرطے ڪہ بیش از هشت دقیقہ ادامہ نیابد، میتواند در رفع چربے ناحیه زیر چانہ بہ همراه ورزش و تغذیه ‏مناسب مفید باشد.
‏ ‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.