غبغب ازدیدگاه طب سنتی

غبغب از دیدگاه طب سنتی

در طب سنتے، رفع چربے غبغب درمان کمک درمان گیاهیے ندارد، بلڪہ توصیہ بر ریاضت است. ریاضت بہ گفتہ حڪماے طب سنتے یعنے ‏ورزش و بهترین ورزش هم پیاده روے است.‏
‏ ‏
مصرف ڪمتر غذاهایے ڪہ باعث تجمع چربے در ناحیہ غبغب میشوند مثل برنج نیز توصیہ شده است. افرادے ڪہ از نظر ‏ژنتیڪے زمینہ ابتلا بہ غبغب را دارند، بهتر است یا برنج نخورند یا برنج سبوس دار میل ڪنند، زیرا سبوس جلوے تجمع چربے در ‏ناحیہ غبغب را مےگیرد.‏
‏ ‏
ابن سینا نیز براے رفع چربے غبغب، حمام خشڪ را توصیہ ڪرده است ڪہ امروزه از آن بہ سونا تعبیر میشود.‏
‏ ‏
سوناے خشڪ بہ شرطے ڪہ بیش از هشت دقیقہ ادامہ نیابد، میتواند در رفع چربے ناحیه زیر چانہ بہ همراه ورزش و تغذیه ‏مناسب مفید باشد.
‏ ‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.