سیاه کردن مو

سیاه کردن موی

هر روز بروغن زیتون صحرایی موی را روغن بمالند سفید نگردد.

هرگاه هر روز یک عدد هلیله سیاه را تناول نماید و همیشه هلیله سیاه در دهان نگاه دارند باعث سیاهی موی است و آنچه سفید شده باشد بعد از مداومت یکسال شروع به سیاه شدن می کند و این از مجربات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.