مضرات هسته سیب

هرگز هستہ سیب را نخورید

هستہ سیب حاوے سیانید است،خوردن هستہ هاے ۲۰ عدد سیب میتواند باعث مرگ ۱ انسان بالغ شود در حالے ڪہ تعدادڪمتر میتواند باعث فلج آسیب هاے مغزے و ڪما شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.